[vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. QUÈ FEM EN PRODUKTIA AMB LES TEVES DADES?

Informem que totes les dades personals que l’Usuari de la web faciliti a través d’aquest lloc web seran tractats per Produktia, en qualitat de Responsable del tractament, (d’ara endavant, “Produktia“) per a les següents finalitats:
– Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats oferir un servei comercial als clients potencials. Per al cas de sol·licituds efectuades per un Usuari que no mantingui una relació contractual amb Produktia, la base jurídica és el consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud a l’efecte de que Produktia pugui atendre-la. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
– Mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les notícies i esdeveniments relacionats amb Produktia, així com dels productes i serveis comercialitzats per. La base jurídica per a dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. L’Usuari podrà en tot moment indicar expressament si autoritza o no dit tractament de les seves dades.
– Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat sobre el servei de Produktia. La base jurídica per a dur a terme aquest tractament de dades és l’interès legítim. Les dades tractades amb aquesta finalitat es guardaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. L’Usuari podrà en tot moment indicar expressament si autoritza o no dit tractament de les seves dades.

 

2. DESTINATARIS I CATEGORIES D’ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals; a Entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments de factures; i a Encarregats del tractament degudament seleccionats. Produktia podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats situats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

 

3. EXERCICI DE DRETS DE L’INTERESSAT

La present política de privacitat propietat de Produktia informa l’interessat que podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@produktia.tv o bé mitjançant escrit dirigit a Produktia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuari té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. L’informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a fi del contracte.

 

4. PROHIBICIÓ DE REGISTRE PER A MENORS

Els menors de 14 anys no han de facilitar les seves dades personals a Produktia sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Si us plau, si ets menor demana abans als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.

 

5. PRODUKTIA COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Produktia tindrà la consideració d’encarregat del tractament de totes aquelles dades personals titularitat dels Usuaris als quals tingui accés durant la prestació dels serveis sol·licitats per ells. En aquest sentit, Produktia s’obliga a:
Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades de l’Usuari, inclusivament respecte a les transferències de dades personals, tret que estigui obligat a això en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres; en tal cas, Produktia informarà el Client d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
Prendre totes les mesures necessàries de conformitat amb l’article 32 del Reglament.
Quan l’Encarregat recorri a un altre encarregat per a dur a terme determinades activitats de tractament per compte del Client, imposarà a aquest altre encarregat, les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest Contracte;
Ajudar el Client a garantir el compliment de les obligacions establertes en els articles 32 a 36 del Reglament, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la disposició de l’encarregat;
Tret que el Client indiqui una altra cosa, suprimir totes les dades personals una vegada finalitzi la prestació dels Serveis, així com suprimir les còpies existents, tret que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres;
Posar a la disposició del Client tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’article 28 del Reglament;
Informar immediatament el Client si, en opinió de l’Encarregat, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres;
Complir amb qualsevol altra obligació que li correspongui conforme a la normativa vigent de protecció de dades.
Notificar al Client, qualsevol violació de la seguretat de les dades personals de la qual tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació, resolució i comunicació de la incidència.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]